Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

RuuddeBie.nl.nl hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe RuuddeBie.nl met persoonsgegevens van betrokkenen omgaat. Verwerking vindt plaats met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën betrokkenen:

 1. (potentiële) opdrachtgevers/klanten;
 2. bezoekers van de websites RuuddeBie.nl.nl
 3. alle overige personen van wie de RuuddeBie.nl persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerking persoonsgegevens

RuuddeBie.nl verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid- andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van RuuddeBie.nl of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 3. RuuddeBie.nl heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn en openbare zakelijke websites. De websites van RuuddeBie.nl bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. RuuddeBie.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is RuuddeBie.nl verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacystatement van deze platformen.
 • Doel van verwerking

RuuddeBie.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, te weten:

 1. het uitvoeren van een opdracht en het factureren voor geleverde diensten en/of producten; 
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. het onderhouden van contact, door toezending van een nieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en/of informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het verbeteren van product- en dienstinformatie en/of het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele klantprofielen aan te leggen;
 5. het organiseren en evalueren van een bijeenkomst;
 6. het verbeteren van de website van RuuddeBie.nl;
 7. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de websites van RuuddeBie.nl voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.
 • Rechtsgronden

RuuddeBie.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht;
 2. het behartigen van een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop) of het toezenden van een nieuwsbrief;
 3. het naleven van een wettelijke verplichting;
 4. in geval een betrokkene toestemming heeft verleend voor verwerking, welke toestemming altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 • Verwerkers

RuuddeBie.nl kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van RuuddeBie.nl persoonsgegevens verwerken. RuuddeBie.nl sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

 • Persoonsgegevens delen met derden

RuuddeBie.nl deelt persoonsgegevens met derden als dat voor het uitvoeren van een opdracht noodzakelijk is. RuuddeBie.nl deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 • Doorgifte buiten de EER

RuuddeBie.nl geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt RuuddeBie.nl er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • Bewaren van gegevens

RuuddeBie.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. RuuddeBie.nl hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. gegevens voor een opdracht: 6 maanden na afronding van de opdracht;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
d. bezoekers van de website 12 maanden en ontvangers van nieuwsbrieven van RuuddeBie.nl: 1 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt of een verzoek tot verwijderen van de persoonsgegevens wordt ingediend, in welk geval binnen de wettelijke termijnen tot vernietiging zal worden overgegaan;

 • Verzoeken, klachten en vragen

Verzoeken om persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken kunnen worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar info@RuuddeBie.nl.nl In beginsel zal RuuddeBie.nl een verzoek binnen een maand na ontvangst beoordelen.  

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kan contact worden opgenomen door een e-mailbericht te sturen naar info@RuuddeBie.nl.nl

Een klacht tracht RuuddeBie.nl naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 1. Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring van RuuddeBie.nl kan worden gewijzigd. In dat geval wordt  een ge-update versie op de website geplaatst. Het is verstandig de website regelmatig te raadplegen, zodat de meest recente versie bekend is.